Pomáhají nám:

© 2019 CMŠ Přerov. Všechna práva vyhrazena.

Projekty

Postavíme most

 

Projekt vznikl spoluprací s Charitou na základě poznání potřeby posilovat mezigenerační vztahy formou společných aktivit.

Děti se přirozeným způsobem učí úctě ke stáří, seznamují se s tím, co vše senioři umí a proč je třeba o ně pečovat.

Pro seniory jsou aktivity příležitostí, jak si uvědomit, že děti potřebují jejich pomoc, a že mohou být pro děti užiteční a mohou jim předávat životní moudrost a zkušenost.

Aktivity jsou vybrané tak, aby byly vhodné pro seniory z hlediska jejich běžného programu a pro dětí tak, aby odpovídaly jejich vzdělávacímu plánu. Aktivity jsou zaměřené na posílení komunikace mezi generacemi, společné prožívání a sdílení a společné prožívání radosti při rukodělných činnostech, hudebních aktivitách, poznávacím vycházkám, slavení církevních svátků.

Misijní klubko

V Misijním klubku se setkávají děti, které se snaží svojí Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět "MOSTY" ve vztazích k druhým dětem. Na setkání si nejprve přiblíží život chudých dětí v konkrétních místech světa. Poté se za ně pomodlí a svou tvořivostí se snaží zmírnit jejich chudobu. Děti z Misijního klubka se setkávají čtyřikrát do roka, a to před Misijní nedělí, Vánocemi, Velikonocemi a před letními prázdninami. Na každém setkání tvoří výrobky, které pak nabízejí na jarmarcích dobrovolným dárcům. Takto získané finanční prostředky pomocí Papežského misijního díla dětí posílají na pomoc chudým dětem z celého světa. Více informací i fotografií z již uskutečněných setkání najdete na webových stránkách https://klubkoprerov.webnode.cz.

Bůh nás má rád

 

Je soubor katechezí, prolínajících celým vzdělávacím programem, ve kterém poznáváme, že:

„Bůh mě miluje právě takového (takovou), jaký jsem (jaká jsem) a dává mi pravidla, abych mohl (mohla) žít šťastný život.“

Hlavním postojem je modlitba, která má více možností chápání:

  • modlitba jako poznání – ve všem, co dítě objevuje (sebe, druhé, přírodu), poznává přítomnost Boha – Lásky

  • modlitba jako rozhovor – rozhovor Boha s dítětem v příbězích Bible, v každodenních událostech (naslouchání dítěte). Rozhovor dítěte s Bohem jako je děkování, prosba, chválení (naslouchání Boha).

  • modlitba jako skutek – tanec, pomoc, odpuštění…

  • modlitba jako přebývání – je čas, kdy už nic nemusíme ani nechceme, ale jenom tak jsme s Bohem – Láskou. Vnímání Přítomnosti.

Country tance

 

Pocházejí z Ameriky a v devadesátých letech minulého století se dostaly také do Česka. V naší republice existuje mnoho dětských country souborů.
Country tance jsou skupinové figurové tance, ve kterých se jednotlivé páry ze základního postavení střídavě setkávají v různých tanečních formacích. Existují tance kruhové, párové, řadové i čtverylky tančené dvěma nebo čtyřmi páry. Děti se při nich naučí správnému držení těla, pohybu v rytmu a procvičí si orientaci v prostoru.

Kouzelná flétnička

Hrou na zobcovou flétnu chceme u dětí vypěstovat návyk správného hlubokého dýchání bránicí. Toto dýchání nejenže více okysličuje mozek a tím posiluje jeho funkci, ale také dostatečně vyměňuje vzduch v plicích a tím zabraňuje vzniku různých onemocnění dýchacích cest.

Při hře na flétnu dochází ke zlepšování souhry různých dýchacích svalů, zvětšování objemu plic, posílení bránice a dalších svalů hrudníku.

Hru na zobcovou flétnu používal už v osmdesátých letech minulého století ve spolupráci s pediatry v dětské léčebně pro děti s dýchacími chorobami Václav Žilka při léčbě astmatu jako jednu z metod dechové rehabilitace. Kromě toho, že se děti naučí určité hudební dovednosti, získají i něco navíc: lásku k hudbě, kterou samy provozují a tím i většímu sebevědomí.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now