Zápis

Zápis do MŠ 2021

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne jako v minulém roce v
distanční podobě v termínu od 2. do 16.5.2021- bez přítomnosti dětí.
Forma podání: datová schránka(žádost elektronicky podepsána)
               email (elektronický podepsáno)
               poštou
               osobně (po telefonické domluvě)
Kromě žádosti je potřeba doložit ještě několik příloh: kopie rodného
listu, potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je
proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro
kontraindikaci. Pokud dítě prošlo vyšetřením  ve školském poradenském
zařízení, je nutná kopie doporučení.
Budeme se na Vás i Vaše děti moc těšit.

tužka
Štětec
04.png
04.png
Batoh